Representants de la Comunitat

El president, el vicepresident, el secretari i l’administrador són, juntament amb la junta de propietaris, els òrgans de govern de la Comunitat.

El President ha de ser un propietari d’un habitatge. Pot ser escollit per acord majoritari, per sorteig o ser designat per torn rotatiu, depenent del que hagi acordat la junta. Normalment, el càrrec dura un any si no és que els estatuts estableixin el contrari.

El president és el representant legal de la comunitat. Les seves obligacions són:
► Convocar les juntes de propietaris (tant les ordinàries com les extraordinàries).
► Demanar al propietari que realitzés actes perjudicials per a la comunitat o legalment prohibits que cessi en aquestes pràctiques amb l’advertència d’iniciar accions legals.
► Emetre certificats als propietaris que ho sol·licitin conforme estan al corrent en el pagament de les despeses comunes i aportacions al fons de reserva (sempre i quan no hi hagi un secretari – administrador).

El Vicepresident és un càrrec facultatiu, segons el que hagi establert la comunitat de propietaris. A l’igual que el president, s’escull per acord majoritari, per sorteig o torn rotatiu. El seu càrrec també dura un any. Les seves funcions es limiten a substituir el president en els casos d’absència, vacant o impossibilitat d’aquest i ajudar-lo en totes les seves funcions.

El Secretari ha de ser escollit per la comunitat però a diferència del president, pot ser un professional reconegut per exercir aquesta funció, com per exemple un administrador de finques o una empresa dedicada a aquesta activitat. Igualment, les funcions de secretari pot exercir-les el president, a no ser que els estatuts de la comunitat estableixin el contrari. La durada del càrrec és també d’un any si no és que els estatuts estableixen un altre termini.

Les funcions del secretari es resumeixen en:
► Expedir, amb el vist i plau del president, els certificats als propietaris conforme es troben al corrent del pagament de les despeses de la comunitat o aportacions al fons de reserva.
► Guardar els llibres d’actes de les juntes de propietaris i conservar durant el termini de cinc anys totes les convocatòries, comunicacions, apoderaments i altres documents importants de les reunions de la junta de propietaris.
► Expedir, amb el vist i plau del president, els certificats de les actes de les juntes de propietaris.

El càrrec d’administrador pot ser exercit pel propi president o pel secretari, si no és que els estatuts estableixin una altra cosa. Si no hi ha acord en contrari la durada del càrrec serà d’un any.

Les funcions d’un administrador són les següents:
► Vetllar per les instal·lacions i serveis de l’edifici. L’administrador pot realitzar a la comunitat les oportunes advertències i requeriments. També i prèvia comunicació al president o als mateixos propietaris, podrà dur a terme les mesures que calguin per assegurar la conservació de l’edifici, ordenant les reparacions i altres mesures que resultin urgents.
► Preparar el pla de despeses de la comunitat que s’haurà de sotmetre a l’acord de la junta de propietaris.
► Dur a terme els acords aprovats per la junta de propietaris pel que fa a les obres i encarregar-se de fer els pagaments.
► Encarregar-se de rebre els cobraments.

finquessequia