Preguntes Freqüents

En què consisteix el dret d’ús i gaudi d’un habitatge?
És una de les facultats que integren el dret de propietat. Consisteix a obtenir la utilitat d’una cosa. El propietari pot exercir l’ús i gaudi directament o bé concedir-lo a altres persones sense que això impliqui transmetre la propietat. Això ocorre, per exemple, en el cas de l’arrendament o lloguer, en el qual el propietari cedeix l’ús i gaudi d’un habitatge durant un temps a l’inquilí, que s’obliga a retornar-se-la quan finalitzi el termini pactat.

En què consisteix el finançament qualificat?
Consisteix a concedir préstecs qualificats i ajudes econòmiques directes com: subsidiació dels préstecs qualificats, subvencions i ajudes a facilitar el pagament de l’entrada per al primer accés a l’habitatge en propietat.

En què consisteix la subrogació?
Existeixen dos conceptes distints: 1. Acció per la qual el comprador d’una finca assumeix els drets i obligacions d’altra persona per raó d’un préstec anteriorment concedit amb una garantia d’aquesta finca. És una acció molt habitual quan es compra un habitatge nou directament al promotor de la mateixa, el qual ha obtingut un préstec hipotecari per a finançar la seva construcció. 2. També es coneix com el fet jurídic de substitució del creditor hipotecari, és a dir, el cas que el prestatari canvia el seu préstec a altra entitat financera que li millora les seves condicions de tipus d’interès.

Està subjecte a retenció l’IBI que ens cobren en el rebut del lloguer?
Sí, la base de retenció no es limita exclusivament al concepte estricte de lloguer, sinó sobre totes les despeses que l’arrendador repercuteixi en l’arrendatari.

He comprat un habitatge nou i el constructor m’obliga a subrogar-me a la seva hipoteca o pagar les despeses de cancel·lació. És possible?
No el poden obligar, però si així fos, un cop escripturat el pis es pot reclamar el retorn de les despeses abonada al constructor per la cancel·lació de la hipoteca presentant una sol·licitud de mediació i/o arbitratge a la Junta Arbitral de Consum més propera al seu domicili.

Quan es forma una comunitat de béns?
Quan diverses persones decideixen comprar una comuna, normalment al mateix percentatge, un terreny amb l’objectiu de construir i assignar-se cada habitatge final. Aquestes comunitats no tenen personalitat jurídica pròpia i, per tant, els actes de compra o hipoteca es porten a terme per cadascun dels propietaris de forma individual.

Què entenem per cèdula d’habitabilitat?
Es tracta d’un document expedit per l’Administració a fi de controlar les condicions de salubritat i higiene dels edificis destinats a habitatge i allotjament. És imprescindible la seva obtenció per a contractar l’alta dels serveis d’aigua, gas i llum i té vigència durant els 15 anys posteriors des de la data d’expedició.

Què és l’assegurança de caució?
L’assegurança de caució és una pòlissa que garanteix al comprador una indemnització en el cas que el promotor no arribi a acabar els habitatges que li ha venut.

Què és un Compte d’Habitatge?
És un compte o dipòsit bancari que es beneficia de certs avantatges fiscals sempre que els imports dipositats es destinin exclusivament a la compra o rehabilitació del primer habitatge habitual. La bonificació fiscal està subjecta a un límit quantitatiu i també la durada del dipòsit està limitada en el temps.

Què és un contracte d’arrendament?
És un contracte pel qual una de les parts (arrendador) s’obliga a donar a l’altra (arrendatari) el gaudi o ús d’un habitatge per temps determinat i preu cert. El lloguer de finques urbanes, ja sigui habitatge o per a altre ús distint està actualment regulat en la Llei d’Arrendament Urbans (LAU).

Què és un contracte de compravenda?
En el context de compra d’habitatge, és el contracte pel qual un dels contractants o venedor s’obliga a lliurar un habitatge i el comprador a pagar per ella un preu cert, en diners o equivalent.

Què és un préstec hipotecari?
És un contracte signat entre una entitat de crèdit i un particular, pel qual l’entitat presta fins a un 80% del valor de taxació de l’habitatge i el particular es compromet a retornar aquesta quantitat més els interessos corresponents en un termini delimitat. Si el particular incompleix el compromís de devolució del préstec en les condicions pactades, se sol subhastar l’habitatge per a plantar cara al deute, i si la venda no cobreix la totalitat del préstec, s’embarguen els béns personals.

Què és una cooperativa d’habitatge?
Es tracta d’una associació autònoma de persones que s’uneixen de forma voluntària per a satisfer les seves necessitats i aspiracions d’habitatge. Aquestes associacions tenen personalitat jurídica pròpia i el seu funcionament es basa en la participació democràtica dels socis. Amb la fórmula de la cooperativa d’habitatges desapareix la figura del promotor. El comprador de l’habitatge, convertit en soci cooperativista, s’estalvia el benefici empresarial que li correspondria a dita promotora.

Què puc fer si hi ha un retard en el lliurament d’un pis nou?
S’ha d’intentar negociar amb el venedor i pactar compensacions econòmiques. Si la resposta no és satisfactòria hauria d’exigir aquestes compensacions presentant una sol·licitud de mediació i/o arbitratge a la Junta Arbitral de Consum més propera al seu domicili.

Què s’entén per arrendament?
Lloguer d’un habitatge a l’arrendatari i les persones que amb ell convisquin a canvi d’un preu que es denomina renda.

Què s’entén per unitat arrendatària?
Es considera unitat arrendatària les persones físiques titulars del contracte d’arrendament objecte de la subvenció i que no constitueixin unitat familiar.

Què són els drets d’adquisició preferent?
Són un conjunt de facultats de les quals venen donades per la preferència que atribueix als seus titulars per a l’adquisició de determinats béns. Tres són les figures principals: dret de tempteig, dret de retracte i dret d’opció. El dret de tempteig és un poder o facultat que habilita a l’inquilí per a comprar l’habitatge que té llogat. Si l’habitatge es ven a un tercer sense tenir en compte el dret preferent de l’inquilí, aquest pot comprar-la exercint el dret de retracte.

Qui es fa càrrec de les despeses de les obres al pis de lloguer?
L’arrendador té l’obligació de fer totes les reparacions necessàries per conservar l’habitatge en bones condicions, excepte que el deteriorament sigui imputable al llogater.
El llogater té l’obligació de suportar les obres de millora que decideixi fer el propietari si aquestes no es poden ajornar fins a la fi del contracte; tanmateix, el llogater té l’opció d’escollir entre la rescissió del contracte, i per tant deixar l’habitatge, o una disminució de la renda amb una indemnització per les molèsties ocasionades. Si el llogater es el que vol fer obres, cal el consentiment per escrit del propietari, excepte si es tracta d’adaptar-lo a les necessitats de persones minusvàlides. Les petites reparacions degudes al desgast diari de l’habitatge corresponen al llogater.

Qui és l’arrendador?
L’arrendador és la persona que cedeix a una altra l’ús de l’habitatge per un temps determinat, a canvi del pagament de la quantitat convinguda o renda.

Qui és l’arrendatari?
Qui adquireix l’ús de l’habitatge per un període de temps determinat, a canvi del pagament d’un preu prèviament establert.

Qui és l’usufructuari?
És la persona que posseeix el dret a gaudir de bens aliens amb l’obligació de conservar-los, tret que la llei autoritzi una altre cosa.

Quina és la durada d’un contracte de lloguer?
La durada d’un contracte de lloguer és la pactada i si no se’n pacta cap serà d’un any.
En contractes inferiors a 5 anys, obligatòriament l’arrendador ha de perllongar el lloguer per terminis anuals fins a 5 anys. Si el llogater vol deixar el lloguer, ho ha de comunicar a l’arrendador com a mínim un mes abans de finalitzar el termini pactat o de les pròrrogues. En cas que arribi la data final del lloguer, al cap de 5 anys com a mínim, i cap de les dues parts no comuniqui la voluntat de finalitzar-lo, el contracte queda automàticament prorrogat per terminis anuals fins a un màxim de 3 anys més.

Quina és la renda que haig de pagar pel pis de lloguer?
La renda és la quantitat que el llogater ha de pagar a l’arrendador i que ha de ser pactada per totes dues parts. La renda s’actualitza cada any finalitzat la vigència del contracte. Durant els primers 5 anys de lloguer s’aplica la variació de l’IPC dels darrers 12 mesos. A partir del sisè any de vigència del contracte, l’actualització es pot basar en l’IPC o en els pactes acordats per totes dues parts.

Quines són les despeses a càrrec del llogater?
Les despeses d’aigua, llum, gas i telèfon corresponen al llogater.
Les despeses de la comunitat de propietaris i dels tributs sobre l’habitatge (IBI, escombraries…) també corresponen al llogater, si així consta per escrit.

Si tens un pis de lloguer qui paga l’Impost de Bens Immobles?
Només tens l’obligació de pagar l’IBI si en el contracte figura així explícitament. Si el contracte no recull res en aquest aspecte, ha de pagar-ho el propietari.

finquessequia