Òrgans de Direcció

L’òrgan de direcció d’una Comunitat de Propietaris és la junta de propietaris, la qual està formada per tots els propietaris dels pisos i locals de l’edifici. Els seus màxims representants són el president, el vicepresident i el secretari.

Aquest òrgan es reuneix com a mínim una vegada a l’any en una junta ordinària, on es vota l’aprovació dels pressupostos i els comptes de la comunitat i es tracten els assumptes en l’ordre del dia. Si en algun moment sorgeix un tema urgent d’interès general es pot convocar una junta extraordinària.

Normalment, el President de la Comunitat és qui convoca les juntes, però un veí o veïna pot convocar-ne una si aconsegueix el suport d’una quarta part dels veïns que sumats representin el 25% de les quotes de participació del total de l’edifici. En aquest cas, la convocatòria s’ha de comunicar als veïns com a mínim amb tres dies d’antel·lació.

Qualsevol propietari pot proposar a la junta un tema i demanar-ne l’estudi. Per això cal que remeti un escrit en què proposi el tema al president, el qual està obligat a incloure aquesta iniciativa en l’ordre del dia de la propera convocatòria de la junta.

finquessequia