Avís Legal

Avís Legal
FINQUES SÈQUIA, SL
B17242926
C/ Sèquia, 11, 3ª planta
17001 – GIRONA
Tel. 972 224 808 – 630 061 764
Fax 972 204 854
E-mail: finquessequia@hotmail.com

Inscrita en el Registre Mercantil de Girona
Tom 236 Llibre 0 Secció 8 Foli 61 Fulla GI 4425


Informació General

Política de Protecció de Dades
Finques Sèquia, SL amb l’afany de ser capdavanter en l’ús de les noves tecnologies i el gran avenç tecnològic que està experimentant la nostra societat actual, i particularment, en el marc dels serveis de la informació i del comerç electrònic que comporta el tractament de gran quantitat de dades de caràcter personal, va decidir recent estrenada la llei, implantar les mesures i els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, per donar als nostres clients la total confiança de que les seves dades seran tractades amb tota la diligència i deure professional i que només seran utilitzades per a les finalitats concertades entre ambdues parts.

Les dades personals recaptades a través de la web o del nostre correu electrònic finquessequia@hotmail.com són objecte de tractament automatitzat i s’incorporen als nostres fitxers titularitat de Finques Sèquia, que és així mateix responsable d’aquests fitxers. Pel que l’enviament de correus electrònics o altres comunicacions a FINQUES SÈQUIA implica el consentiment del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els nostres fitxers automatitzats.

El Client pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altre normativa aplicable a l’efecte, mitjançant l’enviament de correu ordinari d’una sol·licitud per escrit a la següent direcció:

FINQUES SÈQUIA, SL
C/ Sèquia, 11, 3ª planta
17001 – GIRONA

A la sol·licitud s’haurà d’acompanyar el nom i cognoms de la persona i la fotocòpia del DNI.

Els nostres fitxers es troben inscrits en el “Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos” (www.agpd.es), al que pot accedir el Client per a comprovar la situació dels mateixos.

finquessequia

Anuncis